MS Kráľova Lehota

Naša materská škola v obci Kráľova Lehota je dvojtriedna, bez právnej subjektivity. Umiestnená je v historickej, zrekonštruovanej budove /kultúrnej pamiatke/, prispôsobenej účelu, ktorému slúži.

Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov, pri voľnej kapacite aj od 2 rokov. Neodmysliteľnou súčasťou MŠ je aj  priestranný a udržiavaný školský dvor, ktorý je hravým prostredím pre deti a využíva sa v plnej miere na realizáciu pohybových, edukačných, environmentálnych a relaxačných aktivít. Areál materskej školy je oplotený.

Fotogaléria

Pozrite si fotografie z najrôznejších akcií a besiedok.

Novinky

Najrôznejšie zaujímavosti a informácie spojené so škôlkou.

Na stahnutie

Skontrolujte si udalosti v nadchádzajúcom období.

Kontakty

Nenašli ste tu odpoveď? Neváhajte nás kontaktovať.

Zameranie materskej školy

Regionálna výchova

Prostredníctvom  aktivít s prvkami regionálnej výchovy  prirodzeným spôsobom zachovávame tradície, zvyky a kultúrne hodnoty regiónu v materskej škole, posilňujeme úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám obce, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

Zameriavame sa na tvorbu známej detskej spisovateľky Kristy Bendovej, ktorá sa v Kráľovej Lehote narodila a tiež je pochovaná na miestnom cintoríne. Rôznymi pre deti pútavými a zaujímavými aktivitami sa snažíme v deťoch prebúdzať hrdosť na vlastnú obec, z ktorej pochádza známa osobnosť.

Nezabúdame na zachovávanie tradičných zvykov pri príprave a oslave sviatkov /Vianoce, Fašiangy, vítanie jari,  Veľká noc/.

Environmentálna výchova

Úzko súvisí s regionálnou výchovou. Poznávaním prírodných krás najbližšieho okolia a blízkeho regiónu predstavujeme deťom „bohatstvo“ Liptova, na ktoré môžeme byť hrdí, ale zároveň si ho musíme spoločnými silami chrániť.

Turistickými vychádzkami, pozorovaním a hrami učíme deti vnímať krásu prírody, jej rozmanitosť, bohatosť, význam pre človeka, ale predovšetkým chrániť ju a neznečisťovať.

„Žiť v symbióze s prírodou, neubližovať sebe ani okoliu“ – túto myšlienku chceme deťom vštepovať od útleho veku, pretože správny vzťah k prírode napomáha formovať aj vzťah k ľuďom a spoločnosti.

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Riaditeľka

Riaditeľka

Zuzana Jurčová

Učiteľka

Učiteľka

Mgr. Zuzana Hellebrandtová

Učiteľka

Učiteľka

Bc. Renáta Kováčová

Prevádzkoví zamestnanci MŠ

Riaditeľka školskej jedálne

Riaditeľka školskej jedálne

Eva Schlégerová

Kuchárka

Kuchárka

Alena Hybenová

Upratovačka

Upratovačka

Eva Petrovičová

Pestúnka

Pestúnka

Viera Libičková

Prijímanie detí do MŠ:

na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poplatky:

mesačný poplatok za pobyt 3 – 5 ročného dieťaťa v materskej škole je 20.- €, deti jeden rok pred vstupom do ZŠ poplatok neuhrádzajú.

Stravná jednotka na celý deň /desiata, obed, olovrant/  je 2,04€ – , poldenná stravná jednotka /desiata, obed/ je 1,40 €.